Türkçülük ideali siyasi tarihi felsefesidir. Türk örf, adet, ahlak, inanç ve imanı üzerine bina edilmiştir. Düşünce atmosferinde insan odaklı Türk Tasavvuf Düşünce akımının fikir grafiği yer almaktadır. Yaratan'dan ötürü yaratılanı sevme duygusuyla bezelidir. Tanrı aşkı yaratılışın gayesi ilkeleri, vuslat özlemini daima sır gibi saklı tutmaktadır...

Türk siyasi tarihinin derinliğinde günümüz politika arenasında görüldüğü gibi devlet yönetimlerinde 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışına aykırı, ayrıştırıcı dil kullanılmamıştır. Lider, önder, han, hakan, başbuğ, vs. devleti yönetenler tedbirli, itidalli, tedarikli dil ile birleştirici politikayı tercih etmişlerdir…

Hun imparatorluğu ve Gök-Türklerin kuruluşundan başlamak üzere Türk Birliği hayali tarihin şekillenmesinde önemli etkendir. Kızıl Elma, ulvi vizyon, Türk Birliği ötesinde İslam ve İnsanın özdeşleştirilmesiyle milli ülküleri daha geniş atmosfere yayarak Türk ırkından gelmeyen üç kıtadaki coğrafyada hizmetini Allah aşkıyla sürdürmüştür. Türk ülküsünün kaynağında dini ve ırki etnik ayrıştırma, sınıfsal çatıştırma duygusu yoktur...

Türk Ülküsüne en büyük darbeyi Batının modern akım ve akımlarının İslam dünyasına yansıması vurmuştur. Ortaçağ sonrası Avrupa din, mezhep, etnik ayrılıkçılık üzerine Osmanlı'ya karşı giriştiği bölme, parçalama, ayrıştırma ve Türkleri Anadolu'dan çıkarma planları aktif siyasetin içine düştüğü politik karmaşayı doğurmuştur. Türk ülküsü ve Türk milletine karşı kin ve intikam duyguları sağ ve soldan taban tabana zıt, iki ayrı siyasi atmosfer yaratmıştır. Kin, öfke, garaz, intikam üzerinde kurumsallaşan politika Türk kültürünü zedelemektedir. Bazı bilim adamları bile bu çirkin politikanın tuzağına düşmüştür. Şahsi çıkarları ön planda yer aldığından olmalıdır ki; politik yandaşlık ilim yuvalarını, eğitim kurumlarını erozyona uğratmıştır…

Türk ülküsü; Türk soyundan gelmeyenleri Türklerin; Türk dininden olmayan vatandaşları da inanç dünyalarının sigortası, teminatı altında görmektedir. “Sizin, dininiz size; benim, dinim bana” emsalidir. Ülkü yolu, üçüncü yol, merkez siyaseti söylemleriyle ifade edilen halkın yaşam şekli, reel politikanın omurgasıdır. Sağcılık ve solculuk fraksiyon akımlar; toplumu düşmanlaştırma ideallerine hizmet eden kin, nefrete dayalı fikir kanallarıdır. Türk milliyetçiliği fikri Türk Ülküsü; vatandaşlık bilinci iddiasıyla misak-i millide herkesi “Türk”  olarak telakki eder, hiç kimseyi dışlamaz…

İyi bir insan olmadan, iyi bir Müslüman olunmaz. Ben, Müslümanım, iyi insanım demek doğru değildir. İyi bir insan zaten sosyal demokratlık, liberallik, milliyetçilik, muhafazakârlık, gibi takva derecelerine sahiptir. İyi bir insan olursan Müslüman olursun. Türkçülük ve Türk milliyetçiliği bunun için önemlidir. Bağımsız Milliyetçi Türkiye ideali taşıyan Türkçülerin temel felsefesi bunu işaret etmektedir. Vuslat vakti eğitimli, donanımlı, bilgili, kültürlü, özü-sözü birde birleşenlerin diriliş ve uyanışıdır…

Macaristan'da düzenlenen "TURAN KURULTAYI" sonuç bildirgesi Türk siyasi düşünce atmosferi ve Türkiye siyaseti için yol gösterici niteliktedir. Türk ülküsü; milleti mutlu, devleti güçlü kılma idealidir. Yeniden gönül seferberliği ile özlenen Bağımsız Milliyetçi Türkiye  idealine Türk Ülküsü ışığında kavuşmak dileğiyle!..