İşte o yönetmelik

banner18

banner94
İşte o yönetmelik
03 Haziran 2014 Salı 00:00

ALANYA'DA DEVE YÖNETMELİĞİ ÇIKTI Alanya Belediye Meclisi bugün yapıldı. Gündem maddesi ise deve yönetmeliği idi. Ve Alanya Belediye meclisinin kararıyla yeni deve yönetmeliği çıktı. AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Bu yönetmelik ile Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden Antalya BŞB sınırları içinde UKOME kararlarına bağlı kalınarak. Alanya İlçesi sınırları içerisinde ticari ve turistik amaçla çalışan DEVE İLE TURİSTİK FAALİYETTE BULUNAN HAYVAN İŞLETMELERININ mevcut sayılarının tespit edilerek faaliyete uygun alanlarının tescilinin yapılması. Alanya Belediyesince çalışma şekil ve şartlarını ve teknik özelliklerini tespit etmek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermek, hayvan işletmecilerinin taşıması gereken özellikler ve uymaları gereken kurallar ile ruhsat alma esaslarını, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. MADDE 2- Bu YÖNETMELİK Deve ile yapılan Alanya İlçe sınırları içerisinde turistik hayvan işletmeciliğini kapsar. TANIMLAR MADDE 3- Bu YÖNETMELİK de geçen terimlerden; 1) Antalya BŞB: Antalya Büyükşehir Belediyesini, 2) Belediye: Alanya İlçe Belediyesini, 3) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME): Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları kapsamında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ve diğer ilgili yasaların öngördüğü her türlü ulaşımla ilgili kararları alan Merkezi. 4) Encümen: Alanya İlçe Belediyesinin Encümenini 5) Zabıta: Alanya İlçe Belediyesini, Zabıta Müdürlüğünü ve Teşkilatlanmasını 6) Deveci: Deve Hayvan İşletme sahibi olan Gerçek ve tüzel kişiliğini 7) Deve işletmesi: Bu yönetmelikte gecen Hayvan İşletmesinin bütününü 8) Deve Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat): Alanya Belediyesi Ruhsat ve Açma Biriminin düzenlemiş olduğu çalışma belgesi. Bu yönetmelikte gecen Hayvan İşletmesinin 1 (bir) yıl geçerliliği olan ve her yıl bu YÖNETMELİK hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri / vize yaptıracakları belgeyi, 9) Mikrocip: Develerin sol omuz üzeri deri altına takılan ve her deveye özel tek bir özel numara vermiş yakın mesafe okunabilen elektronik bir kimliklendirme sistemini ve işaretlemesini. 10) Deve kimlik belgesi: Devenin Madde 3 /9)/8) deki işaretleri ile eşkâl bilgilerinin yazılı olduğu, sahibinin belirtildiği her hayvan için müstakil olarak düzenlenmiş ve Veteriner Hekimce onaylı Hayvan kimlik belgesi. 11) Seminer Katılım Belgesi: Hayvan Refahı ve Mevzuat konusunda Seminere katıldığını gösterir belge (MADDE 12 anlatılan) 12) İstasyon: Sınırları Belediyece belirlenmiş Hayvan işletmesinin faaliyette bulunacağı yer ve parkur 13) İşletme Tescil belgesi: Alanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde düzenlenmiş ve alınmış deve sürüsü ve sayısını gösterir onaylı resmi belgeyi. 14) Sağlık Raporu: Veteriner Hekim tarafından düzenlenmiş develerin sağlıklı olduğuna dair rapor. 15) Ruhsat Birimi: Alanya Belediyesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemeye yetkili Birimi 16) Havut: Deve semeri 17) Hatap: Havut daki tahta aksam 18) Yönetmelik: İşbu bahsi geçen Deve İle Turistik Faaliyette Bulunan Hayvan İşletmelerinin Çalışma Esas Ve Usulleri Yönetmeliği YASAL DAYANAK MADDE 4- Bu YÖNETMELİK; 1) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 (f) maddesi 2) 15. 06. 2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği”, 3) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4) 24.06.2004 tarih ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği 5) 11.06.2010 tarih ve 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve yönetmeliklerine İşbu Yönetmelik yukarıdaki Kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. DEVE İSTASYONLARININ TESCİLİ VE DEVE İŞLETMESİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ MADDE 5- 1) Belediye sınırları içerisinde çalışan tüm Deveciler Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Belediye Ruhsat Birimince belirlenecek tarihe kadar “Deve Çalışma İzin Belgesi” almak için başvuruda bulunması zorunludur. Başvuruda bulunmayıp ilgili belgelerini almayanların faaliyette bulunmaları yasaktır. 2) “Deve Çalışma İzin Belgesi” için gerekli belgeleriyle başvurularını yapan Devecilerin dosyaları Alanya Belediyesi ilgili birimleri incelendikten sonra, dosyaları uygun olanlara “Deve Çalışma İzin Belgesi” düzenlenir. 3) “Deve Çalışma İzin Belgesi” 1 (bir) yıl için geçerlidir. Her yıl yenilenir / vize yaptırılır. “Deve Çalışma İzin Belgesi” (Ruhsat) yenilenmeyen / vizesi yaptırılmayan Deveciler o yıl içinde çalışmalarına izin verilmez. DEVE İŞLETMESİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ BAŞVURU BELGELERİ: MADDE 6- 1) Ruhsat Biriminden alınarak Deve İşletmesi işleten özel ve tüzel kişiler tarafından doldurulacak Başvuru Formu, 2) Devecinin, İkametgâh Belgesi, 3) Devecinin,, Nüfus Cüzdan fotokopisi, 4) Tüzel kişilerde imza sirküsü, imza yetkilisinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve adrese dayalı nüfus belgesi (onaylı), 5) 2 Adet vesikalık fotoğraf, 6) Sağlık Raporu, 7) Devecinin Adli Sicil Kaydı 8) Deve kimlik belgesi 9) İşletme Tescil belgesi 10) Seminer Katılım Belgesi   İSTASYONLAR MADDE 7- 1) İstasyon yerleri, Yönetmelik yayınlandıktan sonra Encümence belirlenecek ve değiştirilebilecektir. Bu konuda koordinasyonu Ruhsat birimi sağlayacaktır. 2) Deve işletmeleri Encümence Belirlenmiş istasyon sınırları dışına çıkamaz. 3) Çalışılacak İstasyon Deve Çalışma belgesinde belirtilir, belirtilmiş olan istasyon deve işletmesinin çalışma alanıdır. 4) Deveci İstasyonda Develerin su ihtiyacının karşılanmasını sağlamak için devamlı suretle en az 50 LT temiz içilebilir su bulunduracaktır. 5) İstasyonunda develer için uygun bir gölgelik olacaktır. 6) İstasyonda Develerin bağlanacağı yerin zemini beton asfalt gibi sert zemin olmayacaktır. 7) İstasyonların dağıtımı encümence belirlenecektir. 8) İstasyon her zaman temiz tutulacak ve deveci bu konuda sorunlu olacaktır. DEVE İŞLETMELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI MADDE 8 – 1) Deve Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) alarak işletme çalışmaya başlar. 2) “Deve Çalışma İzin Belgesi” her yıl yenilenmesi /vize ettirilmesi zorunludur 3) Havut renklerinin belirlenmesinde Ruhsat biriminin önerisi ile encümen tarafından karar verilebilir. Karar alınmadığında yöresel renkler kullanılır 4) Develerin üzerinde kullanılacak veya uygulanacak logolar ve reklamlar hakkında Ruhsat biriminin önerisi ile encümen tarafından karar verilir. 5) Devecinin Alanya Yöresel kıyafetlerini giymesi zorunludur. 6) Deveci Hayvan Refahına ve Hayvan haklarına uygun davranmak zorundadırlar. 7) Deveci Develerin yaratacağı her türlü kirliliği bertaraf etmesi mecburidir. 8) Deve İstasyonlarında müzik sistemi bulundurulmayacaktır. 9) Develerde trafik kuralları doğrultusunda Baş ve Kuyruk bölümlerinde Reflektör bulunancıktır. Bulundurulması gereken aydınlatma ve uyarı ışıkları dışında hangi tür olursa olsun aydınlatma ve uyarı ışıkları bulundurulması yasaktır. 10) Devenin satılması / devir edilmesi halinde işlem sonucunda yeni “İşletme Tescil Belgesi” satın alan / devir alan özel veya tüzel kişi 30 gün içinde
banner77
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.